Most Downloaded

Published in last 1 year | In last 2 years| In last 3 years| All| Most Downloaded in Recent Month | Most Downloaded in Recent Year|

All
Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
Abstract46126)      PDF (1307KB)(47067)      
2013, 36 (6): 57-59.
LIU Ji-Lin, QIN Chuan, DUAN Yong-Gang, SU Kan-Hua, GUO Xiao-Le, CHEN Jun-Bin
Abstract515)      PDF (1195KB)(21434)      
2015, 38 (4): 51-54.
LIU Hong, HUANG Zhen, WANG Feng, FAN Xing-Liang, CAI Yuan, WANG Rui, ZHONG Yu-Shi, DENG Li-Ping
Abstract905)      PDF (314KB)(12599)      
2009, 32 (2): 47-50.
WEI Chao-南, Chen-Guo-Ming
Abstract870)      PDF (699KB)(6362)      
2012, 35 (5): 19-.
ZUO Min
Abstract711)      PDF (612KB)(4348)      
2011, 34 (6): 105-108.
FANG Ren-Jie, Zhu-Wei-Bing
Abstract921)      PDF (407KB)(4298)      
2011, 34 (2): 60-63.
Abstract462)      PDF (1245KB)(4294)      
2013, 36 (1): 28-30.
ZHOU Xiang-Lin- , Zhang-Jin-Cheng- , Zhang-Dong-Qing
Abstract797)      PDF (370KB)(4131)      
2012, 35 (2): 15-.
WANG Lin, Ma-Jin-Liang, Su-Feng-Rui, Wang-Da-Li
Abstract953)      PDF (1562KB)(3947)      
2012, 35 (6): 48-.
YANG Fan, LU Gang, TAN Jing
Abstract863)      PDF (214KB)(3885)      
2008, 31 (增刊): 17-19.
Abstract825)      PDF (270KB)(3821)      
2007, 30 (3): 3-6.
SUN Hai-Fang- , Feng-Jing-Hai- , Zhu-Kuan-Liang- , Bai-Liang-Qing- , Yang- Bo, LI Zhi-Lin- , Xue-Qiu-Lai- , Tang-Guo-Jun- , Pang- Ping
Abstract792)      PDF (949KB)(3805)      
2012, 35 (3): 1-.
ZENG Hui-Ping
Abstract840)      PDF (1239KB)(3650)      
2012, 35 (6): 75-.
WANG Hua-Ping- , Zhang- Duo- , Zhang-De-Jun- , Tan- Bin- , Qiao-Kang-Ni- , Yu-Jiang-Qing
Abstract728)      PDF (417KB)(3535)      
2012, 35 (2): 9-11.
ZHANG Gui-Xian- , Wang-Li-Wei- , Jiang-Wei-Hua- , Wang- Lei- , Zhao-Xin-Gang
Abstract756)      PDF (456KB)(3513)      
2012, 35 (2): 63-.
LIU Yan-Sheng- , Zhao- Qing- , Jiang-Hong-Wei- , Zhang-Dong-Mei- , Zhou-Bo-Qi- , Tang-Chun-Jie
Abstract826)      PDF (348KB)(3457)      
2012, 35 (4): 38-.
HU Chang-Cui- , Zhang-Ming-You- , Zhang- Qin- , Shuang- Kai- , Yin-Hong-Dong
Abstract797)      PDF (386KB)(3451)      
2011, 34 (1): 48-51.
HAN Lie-Xiang- , Xiang-Xing-Hua- , Yan- Rong- , Du- Wei- , Xiong-Shou-Hui- , Du-Ji-Ming
Abstract660)      PDF (640KB)(3416)      
2012, 35 (2): 5-8.
ZHANG Hong-Jun, YANG Qi-Wei
Abstract675)      PDF (483KB)(3411)      
2010, 33 (5): 39-43.
 
Abstract357)      PDF (1347KB)(3301)      
 
2019, 42 (2): 128-130.    doi: 10.3969/J. ISSN.1006-768X.2019.02.36